Standard Car Truck Company
Wear Plates
PART # TRUCK DESCRIPTION WEIGHT Obsolete Part #
   
Pedestal Roof Liners
   
61   RL 1/8 X 5 X 6-3/4 70 TON 1.2 lbs.  
62   RL 3/16 X 5 X 6-3/4 70 TON 1.8 lbs.  
63   RL 1/4 X 5 X 6-3/4 70 TON 2.39 lbs.  
71   RL 1/8 X 5 X 7-1/4 100 TON 1.28 lbs.  
72   RL 3/16 X 5 X 7-1/4 100 TON 1.93 lbs.  
73   RL 1/4 X 5 X 7-1/4 100 TON 2.57 lbs.  
81   RL 1/8 X 5 X 8-1/4 125 TON 1.46 lbs.  
82   RL 3/16 X 5 X 8-1/4 125 TON 2.19 lbs.  
83   RL 1/4 X 5 X 8-1/4 125 TON 2.92 lbs.  
91   RL 1/8 X 5 X 5-3/4 50 TON 1.02 lbs.  
92   RL 3/16 X 5 X 5-3/4 50 TON 1.53 lbs.  
93   RL 1/4 X 5 X 5-3/4 50 TON 2.04 lbs.  
         
5881   RL 7X12 2.44 lbs.  
5879   RL CLASS D 5-1/2 X 10    
5880   RL CLASS E AND F    
         
    STAINLESS STEEL    
61-ST   RL 1/8 X 5 X 6-3/4 70 TON ST 1.2 lbs.  
62-ST   RL 3/16 X 5 X 6-3/4 70 TON ST 1.79 lbs.  
63-ST   RL 1/4 X 5 X 6-3/4 70 TON ST 2.39 lbs.  
71-ST   RL 1/8 X 5 X 7-1/4 100 TON ST 1.29 lbs.  
72-ST   RL 3/16 X 5 X 7-1/4 100 TON ST 1.93 lbs.  
73-ST   RL 1/4 X 5 X 7-1/4 100 TON ST 2.57 lbs.  
82-ST   RL 3/16 X 5 X 8-1/4 125 TON ST 2.19 lbs.  
   
Bolster Pocket Wear Plates
   
272   BPWP 1/4 X 4-3/4 X 4-1/4 1.4 lbs.  
273 S-2-C BPWP 1/4 X 5-1/4 X 4-1/4 2.0 lbs.  
274   BPWP 1/4 X 6-1/4 X 4-1/4 2.0 lbs.  
275 S-2-C BPWP 1/4 X 5-1/2 X 5-5/8 2.1 lbs.  
276 S-2-HD BPWP 1/4 X 5-1/2 X 6 2.6 lbs.  
277   BPWP 5/16 X 5-1/2 X 6 2.6 lbs.  
281   BPWP 1/4 X 4-3/4 X 4 1.24 lbs.  
282   BPWP 1/4 X 5 X 5 1.77 lbs.  
373   BPWP 1/2 X 5-1/4 X 4-1/4 3.16 lbs.  
6127-2   BPWP 1/4 X 2-1/4 X 4-1/4    
         
    STAINLESS STEEL    
173SX3 S-2-C BPWP 1/8 X 5-1/4 X 4-1/4 ST 0.79 lbs.  
175SX3   BPWP 1/8 X 5-1/2 X 5-5/8 ST 1.4 lbs.  
272SX3   BPWP 1/4 X 4-3/4 X 4-1/4 ST 1.4 lbs.  
273SX3 S-2-C BPWP 1/4 X 5-1/4 X 4-1/4 ST 2.0 lbs.  
274SX3   BPWP 1/4 X 6-1/4 X 4-1/4 ST 2.0 lbs.  
275SX3 S-2-C BPWP 1/4 X 5-1/2 X 5-5/8 ST 2.1 lbs.  
275TX3 S-2-C BPWP 1/4 X 5-1/2 X 5-5/8 2.1 lbs.  
276SX3 S-2-HD BPWP 1/4 X 5-1/2 X 6 ST 2.6 lbs.  
279-SX3 S-2-E BPWP 1/4 X 5-5/8 X 7-1/2 ST 3.0 lbs.  
376SX3   BPWP 5/16 X 5-1/2 X 6 ST 2.92 lbs.  
473SX3   BPWP 3/8 X 5-1/4 X 4-1/4 ST 2.37 lbs.  
476SX3   BPWP 3/8 X 5-1/2 X 6 ST    
    MILD STEEL    
275-MS   BPWP 1/4 X 5-1/2 X 5-5/8 MS 2.1 lbs.
   
Coupler Carrier Wear Plates
   
ED6991   WP COUPLER CAR 5-7/32 X 15.5    
ED4640   WP COUPLER CAR 6-1/8 X 10-3/4    
5695-1   WP COUPLER CAR 1/2 X 6 X 19 13.6 lbs.  
5695-2   WP COUPLER CAR 1/2 X 6 X 16 12.8 lbs.  
5695-3   WP COUPLER CAR 1/2 X 6 X 23-1/2 16.9 lbs.  
5695-4   WP COUPLER CAR 1/2 X 5 X 20-1/4 12.2 lbs.  
5695-5   WP COUPLER CAR 1/2 X 6 X 22-1/2 16.2 lbs.  
5695-8   WP COUPLER CAR 1/2 X 6 X 19-1/2 14.2 lbs.  
5695-9   WP COUPLER CAR 1/2 X 3 X 18-1/2 6.8 lbs.
   
Column Wear Plates
   
B13078   WP 3/8 x 5-1/2 x 10 (BUCKEYE) 6.7 lbs.  
6126-338   WP 3/8 x 5-1/2 x 10 BUCKEYE no bend 5.84 lbs.  
    3/8 T1 BLANK WELD ONLY    
5706-102   WP 3/8 X 5 X 8-1/2 T1 4.35 lbs. 13
5706-103   WP 3/8 X 5 X 9 T1 4.5 lbs. 14
5706-104   WP 3/8 X 5-1/2X 8-1/2 T1 4.9 lbs. 15
5706-105   WP 3/8 X 5-1/2 X 8-3/4 T1 5.0 lbs. 16
5706-106   WP 3/8 X 7-1/2 X 9-7/16 T1 7.3 lbs. 17
5706-107   WP 3/8 X 7-1/2 X 8-15/16 T1 7.2 lbs. 18
5706-108   WP 3/8 X 6 1/2 X 9-1/4 T1 6.5 lbs. 19
5706-109   WP 3/8 X 7-1/2 X 8-1/2 T1 6.8 lbs. 54,147
5706-110   WP 3/8 X 6 X 8-15/16 T1 5.4 lbs. 59
5706-111   WP 3/8 X 7 X 7 T1 5.21 lbs  
5706-112   WP 3/8 X 6 X 9 T1 5.6 lbs. 142
5706-113   WP 3/8 X 7-1/2 X 7 1/2 T1 5.98 lbs. 143, GIB-10
5706-114   WP 3/8 X 7-1/2 X 8-1/16 8.06 lbs. 140, 146
5706-116   WP 3/8 X 7-1/2 X 8-9/16 T1 6.7 lbs. 149, GIB-3
5706-117   WP 3/8 X 7-1/2 X 8-5/16 T1 6.4 lbs. GIB-2, GIB-8
5706-119   WP 3/8 X 5-1/2 X 9 T1 5.0 lbs. 16-UP
5706-120   WP 3/8 X 7-1/2 X 7-3/4 T1 6.18 lbs.  
5706-121   WP 3/8 X 5 X 8-3/4 T1 4.65 lbs.  
    3/8 T2 FOOTBALL WELD & BOLT    
5706-201   WP 3/8 X 4-1/2 X 8-1/2 T2 3.8 lbs. 21
5706-202   WP 3/8 X 5 X 8-1/2 T2 4.3 lbs. 23
5706-203   WP 3/8 X 5 X 8-3/4 T2 4.6 lbs. 24
5706-204   WP 3/8 X 5-1/2 X 8-1/2 T2 4.7 lbs. 25
5706-205   WP 3/8 X 5-1/2 X 8-3/4 T2 5.0 lbs. 26
5706-206   WP 3/8 X 7-1/2 X 9-7/16 T2 7.3 lbs. 27
5706-207   WP 3/8 X 7-1/2 X 8-1/16 T2 6.9 lbs. 28
5706-208   WP 3/8 X 6-1/2 X 9-1/4 T2 6.0 lbs. 29
5706-209   WP 3/8 X 7-1/2 X 8-5/16 T2 6.62 lbs. 50
5706-210   WP 3/8 X 6 X 8-11/16 T2 5.54 lbs. 51
5706-212   WP 3/8 X 7-1/2 X 7-1/2 T2 5.98 lbs.  
5706-214   WP 3/8 X 7-1/2 X 9-7/16 T2 HD 7.4 lbs.  
5706-216   WP 3/8 X 7-1/2 X 8-1/16 T2 6.42 lbs.  
5706-217   WP 3/8 X 7-1/2 X 8-9/16 T2 6.82 lbs.  
    3/8 T3 ROUND HOLE WELD & BOLT    
5706-301   WP 3/8 X 4-1/2 X 8-1/2 T3 4.06 lbs  
5706-302   WP 3/8 X 5 X 8-1/2 T3 4.5 lbs. 33
5706-303   WP 3/8 X 5-1/2 X 8-1/2 T3 4.9 lbs. 35
5706-304 S-2-C 70 T WP 3/8 X 5-1/2 X 8-3/4 T3 5.0 lbs. 36
5706-305 S-2-C 100 T WP 3/8 X 7-1/2 X 9-7/16 T3 7.4 lbs. 37
5706-306   WP 3/8 X 7-1/2 X 8-15/16 T3 7.2 lbs. 38
5706-307   WP 3/8 X 6-1/2 X 9-1/4 T3 6.0 lbs. 39
5706-308 S-2-D WP 3/8 X 8 X 9-7/16 T3 7.4 lbs. 40
5706-309   WP 3/8 X 7-1/2 X 8-5/16 T3 8.9 lbs. 52
5706-310   WP 3/8 X 6 X 8-11/16 T3 5.4 lbs.  
5706-311   WP 3/8 X 6 X 8-15/16 T3 5.7 lbs. 56
5706-312   WP 3/8 X 7-1/2 X 7-3/4 T3 6.18 lbs. 57, GIB-7
5706-313   WP 3/8 X 7-1/2 X 8-9/16 T3 7.0 lbs. 58
5706-314   WP 3/8 X 7-1/2 X 7-1/2 T3 5.98 lbs. 144
5706-315   WP 3/8 X 5-1/2 X 9 T3 5.5 lbs. 148
5706-316   WP 3/8 X 8-1/2 X 10 T3 9.03 lbs. 50268
5706-317   WP 3/8 X 7-1/2 X 8-1/16 T3 6.4 lbs. 1581-1
5706-318   WP 3/8 X 6 X 8-7/16 T3 5.4 lbs. 1581-2
5706-319   WP 3/8 X 7-1/2 X 8-1/2 T3 7.0 lbs. GIB-5
5706-323   WP 3/8 X 6 X 9 T3 5.8 lbs.  
5706-325   WP 3/8 X 8 X 9-15/16 T3 7.98 lbs.  
5706-326   WP 3/8 X 7-1/2 X 9-7/16 T3 HD 7.4 lbs.  
5706-328   WP 3/8 X 5 X 8-3/4 T3 7.40 lbs.  
5706-329   WP 3/8 X 7-1/2 X 9-3/16 T3 7.2 lbs.  
5706-332   WP 3/8 X 8-1/2 X 9-7/16 T3 7.3 lbs.  
5706-333   WP 3/8 X 8-15/16 X 9-7/16 T3 8.96 lbs  
5706-334   WP 3/8 X 6 X 8 T3 5.1 lbs.  
6126-338   WP 3/8 X 5-1/2 X 10 T3 5.84 lbs.  
    3/8 T4    
5706-404   WP 3/8 X 5-1/2 X 8-3/4 T4 7.2 lbs.  
5706-406   WP 3/8 X 7-1/2 X 8-15/16 T4 7.2 lbs.  
    7/16 T1 BLANK WELD ONLY    
5707-101   WP 7/16 X 5-1/2 X 8-3/4 T1 6.0 lbs.  
5707-102   WP 7/16 X 7-1/2 X 9-7/16 T1 8.5 lbs.  
5707-103   WP 7/16 X 6-1/2 X 9-1/4 T1 7.12 lbs.  
5707-104   WP 7/16 X 7-1/2 X 7-3/4 T1 7.2 lbs.  
5707-105   WP 7/16 X 7-1/2 X 8-5/16 T1 7.73 lbs.  
    7/16 T2 FOOTBALL WELD & BOLT    
5707-201   WP 7/16 X 5-1/2 X 8-1/2 T2 5.8 lbs.  
    7/16 T3 ROUND HOLE WELD & BOLT    
5707-301   WP 7/16 X 7-1/2 X 8 T3 7.0 lbs. 401
5707-302   WP 7/16 X 7-1/2 X 8-5/16 T3 7.0 lbs. 402, TA-3
5707-304   WP 7/16 X 7-1/2 X 9-7/16 T3 8.5 lbs. 404, TA-2, GIB-14
5707-305   WP 7/16 X 5-1/2 X 8-3/4 T3 5.8 lbs. 405, GIB-13
5707-306   WP 7/16 X 7-1/2 X 7-1/2 T3 6.6 lbs. 406
5707-307   WP 7/16 X 5-1/2 X 8-1/2 T3 5.8 lbs. 435, 1581-3A
5707-308   WP 7/16 X 6 X 8-7/16 T3 0.27 lbs. 460, 1581-2A
5707-309   WP 7/16 X 7-1/2 X 8-1/16 T3 7.3 lbs. 461, 1581-1A
5707-310   WP 7/16 X 5 X 8-1/2 T3 5.27 lbs. GIB-11
5707-311   WP 7/16 X 7-1/2 X 8 -15/16 T3 8.0 lbs. GIB-12, TA-1
5707-312   WP 7/16 X 6 X 9 T3 5.69 lbs.  
5707-313   WP 7/16 X 7-1/2 X 9-7/16 T3 HD 8.2 lbs.  
5707-314   WP 7/16 X 5 X 8-3/4 T3 7.88 lbs.  
5707-315   WP 7/16 X 7-1/2 X 8-1/2 T3 7.5 lbs.  
5707-316   WP 7/16 X 6-1/2 X 9-1/4 T3 6.92 lbs.  
6126-302   WP 7/16 X 7-1/2 X 8-1/16 T3 7.49 lbs  
6126-310   WP 7/16 X 5-1/2 X 8-1/2 T3 5.79 lbs  
    1/2 T1 BLANK WELD ONLY    
5708-102   WP 1/2 X 5-1/2 X 8-1/2 T1 6.5 lbs. 315
5708-103   WP 1/2 X 5-1/2 X 8-3/4 T1 6.8 lbs. 316
5708-104   WP 1/2 X 7-1/2 X 9-7/16 T1 9.9 lbs. 317
5708-105   WP 1/2 X 6-1/2 X 9-1/4 T1 8.52 lbs. 319
5708-106   WP 1/2 X 7-1/2 X 8-1/16 T1 8.57 lbs. 370, GIB-1
5708-108   WP 1/2 X 7-1/2 X 8-5/16 T1 8.41 lbs. 372
5708-109   WP 1/2 X 5-1/2 X 9 T1 6.8 lbs. 375
5708-110   WP 1/2 X 7-1/2 X 8-15/16 T1 9.2 lbs. 318
5708-111   WP 1/2 X 7-1/2 X 8-1/2 T1 9.3 lbs.  
5708-112   WP 1/2 X 7-1/2 X 8-9/16 T1 9.02 lbs.  
5708-113   WP 1/2 X 5 X 8-1/2 T1 6.02 lbs.  
5708-114        
    1/2 T2 FOOTBALL WELD & BOLT    
5708-114   WP 1/2 X 7-1/2 X 9-7/16 T2 8.3 lbs.  
5708-201   WP 1/2 X 7-1/2 X 9-7/16 T2 HD 9.9 lbs. 227
5708-202   WP 1/2 X 5 X 8-3/4 T2 6.2 lbs. 324, 333-UP
5708-203   WP 1/2 X 5-1/2 X 8-1/2 T2 6.62 lbs. 325
5708-204   WP 1/2 X 5-1/2 X 8-3/4 T2 7.0 lbs. 326
5708-205   WP 1/2 X 7-1/2 X 9-7/16 T2 9.7 lbs. 327
5708-206   WP 1/2 X 7-1/2 X 8-15/16 T2 9.2 lbs. 328
5708-207   WP 1/2 X 6-1/2 X 9-1/4 T2 7.7 lbs. 329
5708-208   WP 1/2 X 71/2 X 8-5/16 T2 8.83 lbs. 350
    1/2 T3 ROUND HOLE WELD & BOLT    
5708-301 S-2-HD WP 1/2 X 7-1/2 X 9-7/16 T3 HD 9.9 lbs. 237
5708-302   WP 1/2 X 5 X 8-1/2 T3 6.02 lbs. 333, 1581-4B
5708-303   WP 1/2 X 5 X 8-3/4 T3 9.31 lbs. 334
5708-304   WP 1/2 X 5-1/2 X 8-1/2 T3 6.5 lbs. 335
5708-305   WP 1/2 X 5-1/2 X 8-3/4 T3 6.8 lbs. 336
5708-306   WP 1/2 X 7-1/2 X 9-7/16 T3 9.9 lbs. 337
5708-307   WP 1/2 X 7-1/2 X 8-5/16 T3 8.8 lbs. 352, 374, GIB-6
5708-308   WP 1/2 X 6 X 8-11/16 T3 7.1 lbs.  
5708-309   WP 1/2 X 6 X 8-7/16 T3 7.17 lbs. 360, 1581-2B
5708-310   WP 1/2 X 7-1/2 X 8-1/16 T3 8.6 lbs. 361, 1581-1B
5708-311   WP 1/2 X 7-1/2 X 7-1/2 T3 8.5 lbs. 373
5708-312   WP 1/2 X 7-1/2 X 8-1/2 T3 8.5 lbs. GIB-4
5708-313   WP 1/2 X 7-1/2 X 7-3/4 T3 8.2 lbs. 5708-313
5708-314   WP 1/2 X 7-1/2 X 8-15/16 T3 9.5 lbs.  
5708-316 S-2-HD WP 1/2 X 7-1/2 X 9-15/16 T3 (9-Coil) 10.56 lbs. 338
5708-317   WP 1/2 X 7-1/2 X 8-9/16 T3 9.1 lbs.  
5708-318   WP 1/2 X 6-1/2 X 9-1/4 T3 8.3 lbs.  
5708-319   WP 1/2 X 8-1/2 X 9-7/16 T3 8.5 lbs.  
5708-320 S-2-E WP 1/2 X 10 X 10 T3 14.0 lbs.  
6126-303   WP 1/2 X 7-1/2 X 8-1/16 T3 8.57 lbs  
6126-311   WP 1/2 X 5-1/2 X 8-1/2 T3 6.62 lbs  
6126-315   WP 1/2 X 5 X 8-1/2 T3 6.02 lbs  
6126-323   WP 1/2 X 7-1/2 X 9-7/16 T3 10.03 lbs.  
5708-324   WP 1/2 X 8-1/2 X 10-7/16 T3 12.57  
    9/16 T1 BLANK WELD ONLY    
5709-101   WP 9/16 X 5-1/2 X 8-3/4 T1 8.0 lbs.  
    9/16 T2 FOOTBALL WELD & BOLT    
5709-201   WP 9/16 X 7-1/2 X 9-7/16 T2 HD 7.2 lbs.  
    9/16 T3 ROUND HOLE WELD & BOLT    
5709-301   WP 9/16 X 5 X 8-1/2 T3 6.77 lbs. 533
5709-302   WP 9/16 X 5-1/2 X 8-1/2 T3 7.2 lbs. 535, 1581-3C
5709-303   WP 9/16 X 7-1/2 X 8-1/16 T3 9.5 lbs. 561, 1581-1C
5709-304   WP 9/16 X 7-1/2 X 9-7/16 T3 10.7 lbs. 537
5709-305   WP 9/16 X 7-1/2 X 9-7/16 T3 HD 11.0 lbs.  
5709-307   WP 9/16 X 7-1/2 X 8-15/16 T3 11.0 lbs.  
5709-308   WP 9/16 X 7-1/2 X 8-5/16 T3 9.8 lbs.  
5709-309   WP 9/16 X 5-1/2 X 8-3/4 T3 7.6 lbs.  
5709-310   WP 9/16 X 6-1/2 X 9-1/4 T3 6.0 lbs.  
5709-311   WP 9/16 X 5-1/2 X 10 T3 8.76 lbs.  
6126-312   WP 9/16 X 5-1/2 X 8-1/2 T3 7.45 lbs.  
6126-324   WP 9/16 X 7-1/2 X 9-7/16 T3 11.28 lbs.  
    1/2 T3 ROUND HOLE WELD & BOLT    
5937-301   WP 1/2 X 10 X 10 T3 (S2E) 14.17 lbs.
   
Bolster Pocket Side Wall Plates
   
5949 S-2-HD WP SIDE WALL 125 Ton    
5976 S-2-C WP SIDE WALL 70 Ton    
5956 S-2-HD WP SIDE WALL 100 Ton S-2-HD .63 lbs.  
6129 S-2-HD WP SIDE WALL 100 Ton (TTX) 0.7 lbs.  
6130 S-2-HD WP SIDE WALL 125 Ton 3/16" (TTX) 0.4 lbs.  
6151 S-2-HD WP SIDE WALL S-2-HD    
6173 S-2-HD WP SIDE WALL 125 Ton 1/8" (TTX)    
6198 S-2-C WP SIDE WALL 70 Ton (TTX) 0.6 lbs.  
   
Brake Beam Wear Liner
   
UW-116   WP BREAK BEAM GUIDE 3.71 lbs.  
   
Center Bowl Wear Liners
   
5675   BOLSTER BOWL WEAR LINER    
5681   BOLSTER BOWL WEAR LINER    
5838   BOLSTER BOWL WEAR LINER    
5839   BOLSTER BOWL WEAR LINER    
5842   BOLSTER BOWL WEAR LINER    
5843   BOLSTER BOWL WEAR LINER    
5873   BOLSTER BOWL WEAR LINER    
5874   CENTER PLATE HORZ WEAR LINER    
5875   VERTICAL WEAR LINER 16 x 2"    
6042   VERTICAL WEAR LINER 14 x 1-3/8"    
6113   HORIZONTAL WEAR LINER 16"    
6270   HORIZONTAL WEAR LINER 16 x 2-1/4"    
5681-3   BOLSTER BOWL WEAR LINER    
5875R   SHEARED VERTICAL WEAR    

For Standard Car Group Only

 


Home
| Car Group | Locomotive | Profile | Products | Services
Manuals | Register | Contact Us

Barber Logo
Copyright 1999 Starndard Car Truck Company